<%Server.Execute("../trafficA/track.asp")%>
:::...Институт по древни цивилизаци�...:::
logo

Конференция

Цели � задачи

Програма

Разширен� резюмета

За ИНСТИТУТ� по древни циливизаци�

CONDFERENCE
PROGRAM

Институт по древни цивилизаци�

Организира научна конференция на тема:

.Древната Българск� цивилизация -същнос� � значение за формиранет� на старобългарската култур�

15 Февруари от 14 �. � 210 аудитория.
16 Февруари от 9- 17:30 �. � 601 аудитория на:
Химическ�я факултет на СУ "Св.Кл. Охридски", бу�. Джеймс Баучер 1

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕ�
Почете� председате�:
ст.�.�., �-� Петъ� Добрев (БА�; Институт по древни цивилизаци�),
председате�: �-� Явор Шопо� (СУ “С�.Кл. Охридски�; Институт по древни цивилизаци�)
за�. председате�: Димитъ� Ил. Димитров (Народн� събрание, сп. Авитохол)

Членов�:
Акад. Димитъ� Мише� (БА�)
проф. Петк� Димитров (БА�),
проф. Димитъ� Съсъло� (Харвардски Университе�)
проф.Борислав Тоше� (СУ “С�.Кл. Охридски�)
ст.�.�., �-� Георги Кито� (АИ�- БА�)
до�., �.�.�. Стефан Тр. Иванов (СУ “С�.Кл. Охридски�)
�-� Капк� Герганов� (СУ “С�.Кл. Охридски�)
�-� Дория� Александро� (сп. Авитохол, Историческ� дружеств� “Българска орда-1938)

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТ� ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТ�

Основа за конфенцията � използването на интердисциплинарния подход за решаване на ключовит� дискусионн� въпрос� окол� формиранет� на българск�я наро� � неговата цивилизация. За целт� за пръв пъ� се въвеждат количествени методи за оценка на достоверност� на историческ� тези � хипотези. За пръв пъ� ще се представя� резултат� за българск�я аспект на па�- европейския генетическ� проект. За пръв пъ� � на� ще се представя� археологически данн� за находк� на учебни пособия по акупунктур� от VII-мо хи�ядолети� пред� Христа � Българ�я. Ще бъда� представен� последните данн� за Потопа � Черн� море � последните находк� � тракийскит� могили. Пленарните доклад� на Георги Кито�, Петк� Димитров, Димитъ� Ил. Димитров � др. ще ни дада� възможност да се докоснем до кухнята на изследванията � да научим за последните постижен�я на наукат� � тази област. Ще научим откъде идва� � какв� означава� неразбираемите на съвременния ни език фамилн� имен� на мнозин� от на�. Модернит� компютърни модели ще ни откр�я� неподозирани дълбин� на родн�я ни език водещи къ� изворите на световната цивилизация. Ще потърсим какв� свързв� европейските народи от заражданет� им до днешни дн�.
Независимо от професионалнот� � ниво конференцията ще бъде интересн� � полезн� за всек� българин койт� иска да науч� повече за дедите си, �яхнат� държавност, би� � културни традиции. За �яхнат� забележителн� цивилизация от която им� какв� да научим � да се поучим, да почерпим мъдрос� � вдъхновени� дори � днешни дн�.

Тематиката на конференцията включв�:
Произход на древните � на съвременните българ�.
Ранн� сведен�я за древната българск� държавност. Пред- Аспарухови българск� държав�.
Език на Аспаруховите българ� � остатъци от него � говоримия българск� език.
Древнобългарск� духовнос�, предхристиянската религия � Аспарухова Българ�я: остатъци от �я� � нашите обичаи, би�, фолкло� � митология.
Древни българск� писмености � епиграфски паметниц�.
Древния� българск� календар � отна�янето му къ� Григорианския календар.
Стопанск� аспект� на древната българск� цивилизация.
Взаимодейств�я � вл�яния на древнобългарскат� цивилизация върх� цивилизациит� на друг� народи.

До участи� � конференцията ще бъда� допускан� само високо професионалн� оригинални изследвания след рецензиран� � одобрени� на разширенит� резюмета от редакционн�я съве� на конференцията !!!

.ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИ� � РЕЗЮМЕТА
Разширенит� резюмета � обем от 2 машинописн� страници трябв� да ни бъда� изпратен� � 2 екземп�яра до 30 ноемвр� 2001. Авторите ще бъда� известен� за приемането на докладит� до 25 декември 2001. Резюметата на приетите доклад� трябв� да бъда� изпратен� на дискет� ил� � аттачмен� по електронната поща до 15 януар� набран� на компютър на WinWord � приложен�я формат на адре�:

�-� Явор Шопо�,
Институт за Интердисциплинарни изследвания на древни цивилизаци�,
ул. Димитъ� Мано� 74, бл.14-�
София 1408
те�.62-56-833,
факс 51-28-38,
�-mail YYShopov@Phys.Uni-Sofia.bg, fedix@mail.orbitel.bg

Резюметата коит� не са � посочения формат �яма да бъда� отпечатани!

.ТАКС� ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
Такс� за правоучастие: 30 лв (внесен� до 15 януар� 2002)
40 лв (внесен� на �яст�)
Таксат� включв� програмата, разширенит� резюмета на конференцията, талони за кафе � безалкохолни напитк� � издаване на материалит� на конференцията.

Средства за Институт� се набира� � сметката на
Фондац�я "Точн� наук�"
Българск� Пощенска Банк�
Банков ко�: 92079400
Сметките на Фондац�я "ТОЧН� НАУК�" са:  
BGL: 1042839221
USD:  

 

.ПРЕДСТАВЯН� НА ДОКЛАДИТ�
1. Представянето на докладит� � устн� до 20 ми�. Лекторит� ще разполагат � техник� за прожектиране на диапозитив� � прозрачк�.
2. Пълн�я текс� на докладит� трябв� да бъде предаден по врем� на конференцията за отпечатван� � сборника � доклад�. Формат� на докладит� � същия какт� на разширенит� резюмета, но обем� им � до 10 печатн� страници

Seedot.com web design, web development, b2c, b2b web system


:::...Send e-mail...::: Copyright 2001 Институт по древни цивилизаци�. All rights reserved. This site created by seedot.com