<%Server.Execute("../trafficA/track.asp")%>
:::...Институт по древни цивилизации...:::
logo

Конференция

Цели и задачи

Програма

Разширени резюмета

За ИНСТИТУТА по древни циливизации

CONDFERENCE
PROGRAM

.Институт по древни цивилизации

Научния институт по "Интердисциплинарни изследвания на древни цивилизации", София развива интердисциплинарни изследвания на цивилизацията на древните българи, контактите и с други древни източни и балкански цивилизации и внедрява методите на точните науки (компютърни модели, абсолютно датиране и т.н.) в историческите, археологическите и лингвинистичните изследвания по въпроса. Института извършва научно- изследователски проекти и експедиции ръководени от изтъкнати специалисти по българската цивилизация, история и археология с езиковеди, компютърни лингвисти, философи, астрономи, археоастрономи, океанолози, климатолози и специалисти по абсолютно датиране.

Този институт е една уникална структура, позволяваща участие на широк кръг от научни работници по различни дисциплини и сериозни любители в научни изследвания по конкретни проекти под ръководството на компетентни специалисти. Той подобно на Българския Антарктически институт е на обществени начала, но има съществена оригинална научна продукция в направления които не са застъпени в останалите институти.

Тематика на Института:

I. Език на древните българи и остатъци от него в говоримия български език.
1. Компютърен анализ на фамилните имена за издирване на редки и остарели думи от прабългарски произход.
2. Сходни думи и изрази в българския език, иранските и индо-иранските езици
3. Сходство на 100-те базисни думи в българския и сродните му езици

II. Древната Българска държавност
1. Българската държавна традиция от Потопа до наши дни.
2. Най- ранни сведения за присъствието на прабългари в Двуречието .

III. Религия на древните българи
1.Произход и религия на прабългарите и въздействието и върху религиите в средна Азия.
2. Ведите и българската митология
3. Раннохристиянска философия в България.

IV. Археология, геология, климат и календар
1. Библейския Потоп- геологически свидетелства и астрономически обяснения
2. Археоастрономически центрове в България

Ако имате сериозен интерес да работите върху някой от тези проекти заповядайте на нашите регулярни семинари всеки първи четвъртък от месеца в 18 ч. в 130 ауд. на Химическия факултет на СУ "Св.Кл. Охридски", бул. Джеймс Баучер 1 (срещу Семинарията) или пишете на YYShopov@Yahoo.com или fedix@mail.orbitel.bg, тел. 62-56-833 (сряда 18-19 ч., д-р Я. Шопов, директор)

Средства за Института се набират в сметката на
Фондация "Точни науки"
Българска Пощенска Банка
Банков код: 92079400
Сметките на Фондация "ТОЧНИ НАУКИ" са:  
BGL: 1042839221
USD:  

Института търси сътрудници ползващи редки индо-европейски или древни езици (авестински, кюрдски, келтски езици и т.н.) и фолклористи (включително любители)

Seedot.com web design, web development, b2c, b2b web system


:::...Send e-mail...::: Copyright ® 2001 Институт по древни цивилизации. All rights reserved. This site created by seedot.com