<%Server.Execute("../trafficA/track.asp")%>

 

Запитван� за оферта на Ва� Проект

посетете новия уе� сайт

seedot.com is a web design and web development studio Bulgaria, website design company Bulgaria, flash web design, graphic design company in Bulgaria, flash website design studio Bulgaria, flash web design, and graphic design company in Bulgaria for utmost Internet success. An Multimedia Agency specialising in Internet Services, Web Design, CD Rom, Video and Presentations based in Sofia Bulgaria. We combine a broad range of services including business management, marketing, graphic design and IT in order to provide you with a professional and personal service, Web development and design,asp, php and delphi projects, download programs, info and resume, professional sites and programing

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 


seedot.com » ЦЕНОВА СПРАВК�

Факт �, че нашата компан�я оферир� � догова�я съ� своите клиент� за софтуернит� разработки � уе� дизайн мног� благоразумни цени.

Обикнове� сайт �
Шаблонно базира� сайт, кратко презентиране на главната информац�я за Вашата фирм�, продуктите � услугите.
Цена: 199 лв.

Междинен сайт �
Персонализиран уе� сайт, презентиращи детайлно информац�ята за Вашата фирм�, продуктите � услугите. Цени започващ� от 999 лв.

Професионале� сайт �
Потребителит� мога� да търся� Вашите продукти � услуги. Ви� можете по всяко врем� да променяте информац�ята - ОНЛАЙН. Цени започващ� от 1999 лв.

Онлайн магази� �
Презентиране онлайн на Вашите продукти � услуги � получаване на заявк� от потребителит�. Ви� можете по всяко врем� да променяте информац�ята - ОНЛАЙН. Цени започващ� от 2499 лв.

Друг� апликаци�. �
Всякакв� направен� по поръчк� апликаци� за Internet, Intranets ил� персоналния Ви компютър. Цените варира� от сложността на изработкат�.

 

 

Обикнове� сайт �
Шаблонно базира� сайт, кратко презентиране на главната информац�я за Вашата фирм�, продуктите � услугите. Цена: 199 лв.

Информационн� конфигурац�я:

3-6 статични страници
Дизайн� � базира� на ограничено количество от шаблон�
Снимки от клиент�: 1 лого, 2-3 снимки
------------------------------------------------
Разработващо врем�: 2-3 дена
Цена: 199 лв.
Препоръчва се за компании ил� частни лица коит� желая� да се презентира� � Интернет, но ощ� не са убеден� че трябв� ил� не виждат полз� от това. ил� желая� да нама�я� инвестиц�ята до миниму�.

Финалнит� конфигурации � цени се догова�я� директно � На�.
Направ� контак� за допълнителни детайл�!
info@seedot.com
Направ� "Запитван� за Оферта на Ва� Проект"

 

Междинен сайт �
Персонализиран уе� сайт, презентиращи детайлно информац�ята за Вашата фирм�, продуктите � услугите. Цени започващ� от 999 лв.

Информационн� конфигурац�я:

10-20 статични страници
Дизайн съобразе� � изискван�ята на клиент�
Снимки на клиент�: 1 лого, 5-10 снимки
Обикновенн� емай� форм� за обратн� връзка
Бр�я� � статистики
Регистриране � на� големите � известни търсачки
------------------------------------------------
Разработващо врем�: 2-3 седмиц�
БЕЗПЛАТЕ� технически съпорт: 1 седмиц�
Price: 999 лв.
Препоръчва се за компании коит� иска� да направя� имид� � се нужд�я� от представителен уе� сайт � Интернет. Също така информац�ята не � го�яма � не се нуждае от чест� промяна.

Финалнит� конфигурации � цени се догова�я� директно � На�.
Направ� контак� за допълнителни детайл�!
info@seedot.com
Направ� "Запитван� за Оферта на Ва� Проект"

 

 

Професионале� сайт �
Потребителит� мога� да търся� Вашите продукти � услуги. Ви� можете по всяко врем� да променяте информац�ята - ОНЛАЙН. Цени започващ� от 1999 лв.

Информационн� конфигурац�я:

10-30 статични страници
Бе� ограничени� на динамичнит� страници
Дизайн съобразе� � изискван�ята на клиент�
Снимки на клиент�: 1 лого, 10-30 снимки
Комплексна емай� форм� за контак�
Бр�я� � статистики
Регистриране � на� големите � известни търсачки
Разработване на база данн�
Вътрешна търсещ� форм� (кратка � подробна)
Онлайн базира� АДМИНИСТРАТОРСКИ моду�
------------------------------------------------
Разработващо врем�: 1-2 месеца
БЕЗПЛАТЕ� технически съпорт: 2 седмиц�
Цените започват от 1999 лв.
Препоръчва се на компании коит� се нужд�я� от представяне на го�я� обем от информац�я (продукти, услуги, др.) � / ил� информац�ята трябв� да се сменя чест� бе� намесата на външна фирм�. Потребителит� мога� да търся� лесн� � бърз� � големия обем на Вашата информац�я, какт� � компан�ята може да променя ОНЛАЙН информац�ята на сайт�.

Финалнит� конфигурации � цени се догова�я� директно � На�.
Направ� контак� за допълнителни детайл�!
info@seedot.com
Направ� "Запитван� за Оферта на Ва� Проект"

 

 

Онлайн магази� �
Презентиране онлайн на Вашите продукти � услуги � получаване на заявк� от потребителит�. Ви� можете по всяко врем� да променяте информац�ята - ОНЛАЙН. Цени започващ� от 2499 лв.

Информационн� конфигурац�я:

10-30 статични страници
Бе� ограничени� на динамичнит� страници
Дизайн съобразе� � изискван�ята на клиент�
Снимки на клиент�: 1 лого, 10-30 снимки
Комплексна емай� форм� за контак�
Бр�я� � статистики
Регистриране � на� големите � известни търсачки
Разработване на база данн�
Вътрешна търсещ� форм� (кратка � подробна)
Онлайн базира� АДМИНИСТРАТОРСКИ моду�
Пазарска чант� � поръчк� посредтвом e-mail
Допълнително: форм� за потребителск� регистрация, автентичност � администрация (+ 250 лв)
------------------------------------------------
Разработващо врем�: 1-2 месеца
БЕЗПЛАТЕ� технически съпорт: 2 седмиц�
Цените започват от 2499 лв.
Препоръчва се за компании коит� се нужд�я� да продават продукти � услуги посредство� Интернет. Потребителит� ще мога� да търся� лесн� � големия обем от информац�я � ще мога� да поръчват това коет� желая�. Компан�ята може да променя, Онлайн, информац�ята на сайт�.

Финалнит� конфигурации � цени се догова�я� директно � На�.
Направ� контак� за допълнителни детайл�!
info@seedot.com
Направ� "Запитван� за Оферта на Ва� Проект"

 

 

Друг� апликаци�. �
Всякакв� направен� по поръчк� апликаци� за Internet, Intranets ил� персоналния Ви компютър. Цените варира� от сложността на изработкат�.

Ак� Ви� желает� но� сайт ил� да променит� Вашия дизайн ил� структур�, ил� се нуждаете от добъ� дизайн ил� малк� картинки � анимации, статични страници ил� достъп до база данн� � реално врем� ни� предлагаме интергрирани решения напълн� адаптирани къ� Вашите нужд�.

По долу Ви� ще намерите �яко� типове от възможните апликаци�:

Персонална страница (CV, снимки, др.)
малк� презентация за компании (арес, сфер� на активнос�, опит, услуги, цени, др.)
презентационен сайт на продукти (производител, характеристики, цени, доставки, др.)
презентационен сайт на услуги (Компан�ята, Услугите, предимства, цени, др.)
презентационен сайт на проект� ил� събития (организация, описание, �яст�, участниц�, тарифи, настаняване, печатн� издания, др.)
Сайт за големи фирм� � организаци� (история, дейности, хора, продукти, цени, средства, поръчващ� � доставяща систем�, др.)
оналйн магазинн� систем� (компан�я, продукти, цени, доставки, плащан�, др.)
виртуалн� общества (дискусионн� листов� � message boards)
онлайн обяви, booking systems, др.
портал�
� мног� друг�...
Осве� тези апликаци�, ни� Ви предлагаме компютърни програми, за локалн� � мрежов� нужд�, за почт� всякакв� цели.

Направ� контак� за допълнителни детайл�! info@seedot.com
Направ� "Запитван� за Оферта на Ва� Проект"

Ак� желает� да изтеглит� тази ЦЕНОВА справк�, мо�я кликнете:

Ценова справк� HTML file

 

Seedot.com web design, web development, b2c, b2b web system


Профил :: Кариер� :: Какв� правим :: Ка� го правим :: Наград� :: Хостин�
Корпоративен дизайн :: Разработване на марк� :: Цифров� решения
Нашите клиент� :: Ценова справк� :: Контак� :: Новини :: Лизинг
Карт� на сайт� :: Запитван� за оферта на Ва� Проект

Българск� език :: English language :: Deutsch

Add this page to your favorites! | Print this page |
Make seedot.com Your Homepage!

Последна промяна на даннит�: 
Copyright � 1997-2003 Seedot.com, Sofia, Bulgaria.
All Rights Reserved. e-mail: